Soort persoonsgegevens
Voor de uitvoering van deze opdracht vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de verwerking, gaat het om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Foto

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken zijn:

  1. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst
    De contactgegevens, het geslacht, geboortedatum en de foto worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de aankoop door de klant van de pop, onder meer om de klant op de hoogte te houden van de uitvoering van de aankoop en voorts om de pop te kunnen maken.

Indien u een vraag aan ons wenst te stellen
Wij houden ons beschikbaar om vragen te beantwoorden die te maken hebben de aankoop door de klant. Indien de klant een vraag aan ons stelt, dan gebruiken we de contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden.

Cookiebeleid
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de apparatuur van de bezoekers van onze website worden geplaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kunnen wij informatie verzamelen of opslaan over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker van de website. Voor het gebruik van cookies nemen wij de wettelijke regels zorgvuldig in acht.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om uitvoering te geven aan de aankoop van de pop. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen (derden), indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aankoop, waaronder voor de mogelijke plaatsing van de pop van de klant in het gewenste stadion. Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten. 

Privacyrechten
De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ten slotte heeft de klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt dat hij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem hebben in een computerbestand naar de klant of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen. De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pop-upfan.com.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen de klant uiteraard graag als hij klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Mocht de klant er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft hij op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De klant kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan door ons worden aangepast. De aangepaste privacy verklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van www.pop-upfan.com.

Add to cart